Matura 2022 - podstawowe informacje

UWAGA
 
1. Harmonogram przeprowadzania egzaminów. (Komunikat Dyrektora CKE) 

2. Dostosowania egzaminów do potrzeb uczniów. (Komunikat Dyrektora CKE)

3. Przybory (Komunikat Dyrektora CKE)

4. Ważne terminy dla uczniów klas maturalnych w r. szk. 2021/2022

5. Informacja o egzaminie maturalnym ze strony CKE 

6. Komunikat nt. opłat za egzamin maturalny


Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego, sprawdza wiadomości i umiejętności absolwentów szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających.
W r. 2022 egzamin maturalny zdający zdają tylko w części pisemnej - ocenianej przez egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów. Egzamin jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.


Egzamin maturalny obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:

na poziomie podstawowym:
 a) język polski
 b) język obcy nowożytny
c) matematyka

oraz jeden egzamin na poziomie rozszerzonym z przedmiotu wybranego przez ucznia; 

dodatkowo uczeń może wybrać do 6 przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym (wynik z tych egzaminów nie ma wpływu na zdanie matury) spośród następujących przedmiotów:
 a) biologii
b) chemii
c) filozofii
d) fizyki
e) geografii
f) historii
g) historii muzyki
 h) historii sztuki
 i) informatyki
 j) języka łacińskiego i kultury antycznej
 k) języka mniejszości etnicznej
 l) języka mniejszości narodowej
 m) języka obcego nowożytnego
 n) języka polskiego
 o) języka regionalnego
 p) matematyki
 r) wiedzy o społeczeństwie


Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego można zdawać z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.

Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej 30 % punktów i przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

Szczegółowe informacje o przebiegu egzaminów znajdują się w procedurach maturalnych, informatorach maturalnych z poszczególnych przedmiotów dostępnych na stronie CKE https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała także dodatkowe materiały nt. egzaminu maturalnego https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/,  w tym przykładowe zestawy zadań wraz z komentarzami oraz filmy instruktażowe lub ilustrujące przebieg egzaminu.
 
 
 Wszystkim Maturzystom życzymy powodzenia!!!